Meniu

D.U.K.

1. Ar galiu užregistruoti vaiką į eilę Duomenų bazėje keliose lopšeliuose-darželiuose?

Vaiką užregistruoti į eilę Duomenų bazėje galima tik vienoje bendrosios paskirties  švietimo įstaigoje. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti registruojami ir bendrosios paskirties, ir specialiosios paskirties  švietimo įstaigoje.

2. Ar galiu pateikti prašymą užregistruoti vaiką į eilę Duomenų bazėje elektroniniu būdu?

Taip, prašymą galima pateikti elektroniniu būdu www.vaikuregistracija.lt/siauliai

3. Iki kada reikia patvirtinti pageidavimą lankyti švietimo įstaigą?

Iki einamųjų metų vasario 1 d., kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.

4. Kada būsiu informuotas, kad mano vaikas pateko į pasirinką lopšelį-darželį?

Grupės formuojamos nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Naujai priimamų vaikų tėvams informacija apie patekimą į įstaigą siunčiama jų nurodytu el. paštu. Kasmet gegužės–birželio mėn. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Vaikystė“ organizuojami būsimų ugdytinių tėvų (globėjų) susirinkimai. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

5. Ar priimant vaiką į lopšelį-darželį būtina deklaracija Šiaulių mieste?

Į švietimo įstaigą priimami vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota arba pateikta būsto nuomos sutartis Šiaulių mieste. Jeigu į švietimo įstaigą, išskyrus regionines švietimo įstaigas, priimti visi norintys vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Šiaulių mieste, tačiau yra laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, jeigu su ta savivaldybe yra sudaryta sutartis dėl išlaidų už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje apmokėjimo.

6. Kas turi pirmumo teisę priimant vaiką į lopšelį-darželį?

Pirmumo teisę turi:

 • vaikai, kurių šeimai taikoma atvejo vadyba, ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu;
 • vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą;
 • vaikas, kurio brolis (įbrolis) ar sesuo (įseserė) einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią įstaigą;
 • vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (jei vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, jei vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);
 • vaikai, jei vienas iš tėvų (globėjų) atlieka privalomąją ar profesinę karo tarnybą.
7. Kur galiu rasti informaciją apie laisvas vietas Šiaulių miesto lopšeliuose-darželiuose?

Informacija apie laisvas vietas viešai skelbiama įstaigų ir Savivaldybės interneto svetainėje.

8. Nuo kelių metų vaikai priimami į priešmokyklinio ugdymo grupes?

Švietimo įstatyme numatyta, kad „priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai“. Ši nuostata įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

9. Ar galiu gauti lengvatą už įmoką už darželį?

Taip. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos numatytos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. 304 patvirtintame Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos apraše.

10. Ar galiu pasirinkti vaiko maitinimų skaičių įstaigoje?

Taip. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai arba be maitinimo, jei skirtas pritaikytas maitinimas, t. y. vaikas per dieną maitinamas savo iš namų atsineštu maistu). Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti švietimo įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

11. Kada vaikai, lankantys lopšelį-darželį, turi būti vedami į lauką?

Vaikų ugdymą lauke reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.  Kasdien 2 kartus šviesiu paros metu vaikai turi būti išvedami į lauką. Vaikų veikla lauke neorganizuojama, kai oro sąlygos kelia riziką vaikų sveikatai:

 • aplinkos oro užterštumas viršija nustatytas normas;
 • oro temperatūra lauke žemesnė kaip minus 12oC;
 • oro temperatūra lauke žemesnė kaip minus 8oC, o vėjo greitis didesnis kaip 2 m/sek;
 • oro temperatūra lauke 30 oC ar aukštesnė;
 • esant kitoms sudėtingoms oro sąlygoms (pvz., esant labai smarkiam vėjui, labai smarkiam lietui, labai smarkiam snygiui, pūgai, krušai ir pan.).
Informacija atnaujinta — 2024 vasario 29 | << ATGAL
Adresas: Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai Tel. (8 41) 553024 El. paštas: info@siauliuvaikyste.lt Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528393

Paieška svetainėje

Laisvos vietos

Laisvos vietos nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.: 2021 m. gimimo vaikams - 11, 2018 m. (PUG) - 4.  

Draugaukime

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553024
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2024 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti